Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Baka na roky 2016 - 2020