Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rastislavice na roky 2016-2022