Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ša ľ a na roky 2015-2020