Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tešedíkovo na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2025