Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorany nad Nitrou na roky 201 5 - 2020