Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nemešany na roky 2015 - 2023